รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9151 นายยุทธการ   ลานอก 294 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9152 นายยุทธภูมิ   จันทร์ศิริ 26/1 ม.8 บ.บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9153 นายยุทธินันท์   หมายมั่น 17 ม.7 บ.แสงน้อย ซ. ถ. ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9154 นางสาวยุพดี   อรุณวัน 50 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500948436470 กำลังดำเนินการ 
9155 นางสาวยุภาพร   พลเยี่ยม 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9156 นายยุรนันท์   รอดสุโข 53 ม.1 บ.แดงหม้อ ซ. ถ. ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9157 นางสาวรจนา   ใจมา 195 ม.10 บ.ยางแก้ว ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9158 นางสาวรจนา   ลังด่านจาก 55 ม.10 บ.บ้านม่วง ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9159 นางสาวรจนา   โพธิ์วัด 77 ม.1 บ.คำนาดี ซ. ถ. ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  กำลังดำเนินการ 
9160 นายรชตะ   ทนกล้า 168/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000819773799 กำลังดำเนินการ 
9161 นายรณกฤต   เต็มแก้ว 39 ม.8 บ.คลองรี ซ. ถ. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9162 นางสาวรณิดา   ปอขุน 47/1 ม.7 บ.แม่จ๋อง ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 511100631283085  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9163 นางสาวรดา   สุดใจ 274 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9164 นางสาวรดา   นามวุฒิ 9 ม.13 บ.บ้านนาบัว ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
9165 นางสาวรดารัตน์   คุวานเสน 629/10 ม.- บ.- ซ.หมู่บ้านเพิ่มสิน 2/3 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9166 นายรติพงศ์   โพธิรัตน์ 150 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ. ระนอง 770000857863921 กำลังดำเนินการ 
9167 นางสาวรมย์ธีรา   หินนาค 1 ม.5 บ.บ้านทม ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 3413008-5153-9634 กำลังดำเนินการ 
9168 นางสาวรวิตา   เหล็กกล้า 293/154 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105100914511591 กำลังดำเนินการ 
9169 นายรวิพล   อุนนานนท์ 638 ม.- บ.- ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400847071551 กำลังดำเนินการ 
9170 นางสาวรวีวรรณ   พลทา 1081 ม.0 บ.สินทวีงามเจริญ ซ.อนามัยงามเจริญ ถ.พระรามที่ 2 ต.แขวงบางมด อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
9171 นายรวีศักดิ์   เตาวะโต 191 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150086-9624439 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9172 นางสาวรอพีอ๊ะ   หะเด็ง 65 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9173 นายรักษ์ภูมิ   อนันทมงคล 198 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9174 นางสาวรังสินี   นัยนา 40 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600989130112 กำลังดำเนินการ 
9175 นายรัชกฤช   ธัญธนัตกุล 182 ม.- บ.- ซ.จุฬา16 ถ.จุฬา16 ต.แขวงวังใหม่ อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394