รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9226 นางสาววรรณวิสา   บุญชู 68 ม.5 บ.โนนแฝก ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
9227 นางสาววรรณา   คะเชนทร 24 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9228 นางสาววรรณา   นุชรอด 144/1 ม.4 บ.ทุ่งสนุ่น ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9229 นางสาววรรณิษา   เหมวัน 67 ม.5 บ.นิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9230 นางสาววรรณิษา   ต้นสำโรง 97 ม.4 บ.พันธุวงษ์ ซ.พันธุวงษ์ ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000938497546 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9231 นายวรรธนะ   ปาเรือน 262 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 472900925811214 กำลังดำเนินการ 
9232 นายวรรธนัย    ไกรเพชร 63/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600929654311 กำลังดำเนินการ 
9233 นายวรวัฒน์   ละออง 35 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
9234 นายวรวิทย์   ศรีวิลัย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9235 นายวรวุฒิ   พันหนองแสน 114 ม.18 บ.- ซ. ถ.- ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120  กำลังดำเนินการ 
9236 นายวรวุฒิ   พุ่มพวง 70/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
9237 นายวรวุฒิ   ศรีจันทร์ 40/1 ม.2 บ.กระบวยทองใต้ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 622100930353479  กำลังดำเนินการ 
9238 นางสาววรัญญา   อ่อนนิ่ม 34 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
9239 นายวรัญญู   ขุนชาญวิชิต 93 ม.9 บ.ทรัพย์เจริญ ซ.- ถ.- ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140กำลังดำเนินการ 
9240 นางสาววราพร   พวงทอง 5 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 622100907208968  กำลังดำเนินการ 
9241 นายวราพล   โพธิ์เพชร 207 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
9242 นางสาววราภรณ์   คงภักดี 25/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-8486782 กำลังดำเนินการ 
9243 นางสาววราภรณ์   รัตนวงษ์ 39/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000กำลังดำเนินการ 
9244 นางสาววราภรณ์   แพแก้ว 9/53 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000810150884 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9245 นายวรายุทธ   พิมพ์กัน 147 ม.8 บ.ห้วยไผ่ ซ. ถ. ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
9246 นายวรายุส   ทุมทา 240 ม.1 บ.บงเหนือ ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9247 นายวราวุธ   สุขัง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
9248 นางสาววริศรา   ไวยประสิทธ์ิ์ 132 ม.- บ.สุขเจริญพัฒนา ซ.โพธิแก้ว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240098-9627985 027312542 กำลังดำเนินการ 
9249 นางสาววริศรา   เตียงงา 125 ม.5 บ.บ้านสมดี ซ.- ถ.- ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300979305119 กำลังดำเนินการ 
9250 นางสาววริษฐา   หล้าหลัง 17/3 ม.1 บ.ริมคลองวังเจ้า ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 630000937929792 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394