รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
926 นางสาววาสนา   เหล็มหมัน 24/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
927 เด็กหญิงวาสนา   พูลเพียบพร้อม 21/4 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
928 เด็กหญิงวาสนา   ฤทธิ์กระโทก 56 ม.4 บ.จระเข้หิน ซ. ถ. ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250กำลังดำเนินการ 
929 เด็กหญิงวาสนา   อำพันทอง 164/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
930 เด็กหญิงวาสนา   พันชั่ง 136/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
931 เด็กหญิงวาสนา   ใบอุดม 170 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
932 เด็กชายวิชชากร   อุศมา 494 ม.4 บ.บ้านควนใหญ่ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
933 เด็กชายวิชญะ   พุ่มไสว 130/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
934 เด็กชายวิชัย   หมันเจริญ 111/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000948074170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
935 เด็กชายวิทวัส   กิตธรรม 192 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
936 เด็กชายวิทวัส   จันทนะโสตถิ์ 183 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 701300988870257 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
937 เด็กหญิงวิภวาณี   กูมุดา 21/1 ม.8 บ.ท่าคลอง ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
938 เด็กหญิงวิภา   วงศ์อารีไท 94 ม.5 บ.ปางหละ ซ. ถ. ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110  กำลังดำเนินการ 
939 นางสาววิภาดา   วงศ์พันธ์ 23 ม.1 บ.อูนโคก ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270  กำลังดำเนินการ 
940 เด็กชายวิภู   หลีสัน 138 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
941 เด็กหญิงวิมล   - 86 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
942 เด็กหญิงวิมลวรรณ   พลสังข์ 46 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
943 เด็กชายวิรันดร์   พูนโคก 288/1 ม.11 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
944 เด็กหญิงวิรันดา   วรบุตร 77/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
945 เด็กหญิงวิราสินี   หงษ์ทอง 199 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320กำลังดำเนินการ 
946 นายวิริทธิ์พล   หนูลิเต๊ะ 224 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
947 นางสาววิลาวัลย์   องสารา 160 ม.3 บ.บ้านเกาะยวน ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
948 เด็กชายวิศิษฐ์   โมกขาว 31/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
949 เด็กชายวิศิษฐ์   เอียดวุ่น 13 ม.3 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 9000008-5894-9106 กำลังดำเนินการ 
950 นายวิษณุ   แสงซอ 60 ม.4 บ.หนองป่าข้าง ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100932157678  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392