รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9576 นางสาวสุภาภรณ์   ลิ้มประภา 21/3 ม.- บ.- ซ.จตุโชติ10 ถ.จตุโชติ ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9577 นางสาวสุภาภรณ์   แสนสุริวงศ์ 31 ม.1 บ.บ้้านหนองแซง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 47210  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9578 นางสาวสุภารัตน์   เชยชื่นจิตร 3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
9579 นางสาวสุภารัตน์   หวายเหลา 64/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9580 นางสาวสุภารัตน์   มีชะนะ 127 ม.17 บ.นาโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9581 นางสาวสุภาวดี   วงศ์สุนทร 23 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170094-5270385 กำลังดำเนินการ 
9582 นางสาวสุมิตรา   กาแก้ว 326 ม.4 บ.บ้านคลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-950401667 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9583 นางสาวสุมินตรา   กุลนอก 112 ม.2 บ.บ้านพอก ซ.- ถ.- ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300804841615 กำลังดำเนินการ 
9584 นายสุรชัย   ใจสว่าง 260 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140093-7266519 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9585 สามเณรสุรชัย   เหลื่อมศรีจันทร์ 59 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150  กำลังดำเนินการ 
9586 นายสุรชาติ   เซี่ยงฉิน 53 ม.1 บ.ม่วงเดียด ซ.- ถ.- ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300874438358 กำลังดำเนินการ 
9587 นางสาวสุรัสวลี   ทรัพย์พรมงคล 25/206 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9588 นางสาวสุราวดี   สุขผดุง 61 ม.22 บ.วังทอง ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 27000038502220 กำลังดำเนินการ 
9589 นายสุริยวงค์   ตาบุดดา 99 ม.7 บ.คำข่า ซ.- ถ.- ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
9590 นายสุริยา   ขันบรรจง 178 ม.8 บ.บ้านใหม่ไชยยา ซ. ถ. ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
9591 นางสาวสุรีลักษณ์   เปาริก 8 ม.9 บ.ชัยมงคล ซ. ถ. ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
9592 นางสาวสุลิตา   แก้วละเอียด 175/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9593 นางสาวสุวนันท์   วัดแผ่นลำ 192 ม.5 บ.บ้านม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9594 นางสาวสุวนันท์   ดีแก้ว 56/1 ม.4 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9595 นางสาวสุวรรณี   ลีระครจันทร์ 142 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9596 นางสาวสุวรี   กัญญาชาติ 251 ม.2 บ.ท่าโพธิ์ศรี ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
9597 นางสาวสุวัจจี   จันทร์สุข 200 ม.1 บ.ห้วยยาง ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200805179431  กำลังดำเนินการ 
9598 นายสุเทพ   ท้าวพยุง 15/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9599 นายสุไลมาน   เจะมะ 95/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 941800824388449 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9600 นางสาวสุไวบ๊ะ   เบ็ญสะอีด 51 ม.1 บ.บ้านทุ่งมะปรัง ซ. ถ. ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396