รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
951 เด็กชายศตคุณ   ภักดี 80/7 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
952 เด็กชายศรัณยู   คำเหลือ 174/39 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120  กำลังดำเนินการ 
953 เด็กชายศราวุฒิ   วิรันทนา 104 ม.2 บ.บางชัน ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
954 เด็กชายศราวุธ   อุสมา 129 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
955 เด็กชายศราวุธ   ดวงกระจาย 35 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
956 เด็กหญิงศรีกุหลาบ   นามลีลา 68 ม.7 บ.ดอนหวาย ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
957 เด็กหญิงศรีสง่า   นามลีลา 68 ม.7 บ.ดอนหวาย ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
958 เด็กหญิงศลิษา   คำน้อย 101 ม.5 บ.เก่าขาม ซ. ถ. ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
959 เด็กหญิงศศิธร   พยัคคา 130/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
960 เด็กชายศักดิ์กรีนันท์   ดาโอะ ุ6/11 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120080-6938225 กำลังดำเนินการ 
961 นายศักดิ์ชัย   สุวรราณพรรค 40 ม.8 บ.ควนโดน ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
962 เด็กชายศักดิ์ดา   ชาญชัย 139 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
963 เด็กชายศักรียา   ชูงาม 45/9 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
964 เด็กหญิงศันสนีย์   ทองวัตร 211 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
965 นางสาวศิตาพร   ทองงาม 97 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
966 เด็กชายศิรศักดิ์   สังข์ทอง 45 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
967 เด็กหญิงศิริกัลยา   จากกรุง 295 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190กำลังดำเนินการ 
968 เด็กชายศิริชัย   รอดนิล 15/9 ม.4 บ.บ้านในไร่ ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
969 เด็กชายศิริชัย   ดีนิล 93 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
970 เด็กหญิงศิริวรรณ   ธัมมะสอน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 000000811980141  กำลังดำเนินการ 
971 เด็กหญิงศิริวรรณ   ทิทอง 48 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
972 เด็กชายศิลา   สุวรรณฤกษ์ 43/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
973 เด็กชายศุภกร   ทองดี 173/1 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120กำลังดำเนินการ 
974 เด็กชายศุภกฤต   แซ่จ๋าว 73 ม.4 บ.บ้านขุนหวดใน ซ.- ถ.- ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 521100932933231 (อา) กำลังดำเนินการ 
975 เด็กชายศุภกิจ   หวันสู 144 ม.13 บ.บ้านทุ่งพัฒนา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388