รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9801 นายเมธา   บุญผ่อง 251 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช 49 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500875956325 กำลังดำเนินการ 
9802 นายเมธา   ผึ้งพิพัฒ 164/20 ม.5 บ.ท่าฬ่อ ซ. ถ. ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9803 นางสาวเมธาวี   จันรอด 12 ม.- บ.- ซ.สังคมสงเคราะห์16แยก5 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100849171866  กำลังดำเนินการ 
9804 นายเย่ง   แซ่เล่า 30/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
9805 นางสาวเรณิณ   จำปาวงค์ 129/206 ม.2 บ.ต้นเปา ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300891296238  กำลังดำเนินการ 
9806 นางสาวเรวดี   รัตนแดง 103 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9807 นายเลศนัย   ปัญญาประชุม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9808 นายเวชรัตน์   แดนรักษ์ 37 ม.1 บ.หนองบัว ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9809 นายเสกรัตน์   กิตติเจษฎา 2285 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว65 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100944428287 025391886 กำลังดำเนินการ 
9810 นายเสกสรร   ดันนอก 255 ม.1 บ.คำครั่ง ซ.- ถ.- ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
9811 นายเสกสันต์   พรมพินิจ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
9812 นายเสฐียรพงษ์   วงศ์นันตา 425 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9813 นายเสรี   แจ่มจำรัส 269/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9814 นางสาวเสาวณี   คำธิศรี 111 ม.4 บ.หนองหอย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9815 นางสาวเสาวดี   ชิดปรางค์ 143 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9816 นางสาวเสาวลักษณ์   วงษาเนาว์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
9817 นายเอกภพ   ภักดี 56/60 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
9818 นายเอกภพ   ทองดอนแก้ว 33/72 ม.4 บ.- ซ.3 ถ.- ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000900954749 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9819 นายเอกรักษ์   อำรุงสิงขร 126 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310กำลังดำเนินการ 
9820 นายเอกวิทย์   ลี้เจริญเกียรติ 2/116 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9821 นางสาวเอื้อมดาว   กู้เส้ง 30 ม.1 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9822 นางสาวแก้วตา   ศรีวงษา 290 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
9823 นางสาวแพรวพรรณ   มูลรัตน์ 138 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160กำลังดำเนินการ 
9824 นางสาวแสงดาว   โนนหิน 209 ม.7 บ.หนองผือน้อย ซ. ถ. ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
9825 นายแสงทร   ปู่แรง 210 ม.5 บ.แม่ลายเหนือ ซ. ถ. ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394