รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1026 เด็กชายสมชาย   ไร่ใหญ่ 15/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1027 เด็กชายสมชาย   ดอกคำแดง 98/19 ม.8 บ.บางกระสอ ซ.- ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 
1028 เด็กชายสมบูรณ์   พม่า 79 ม.10 บ.โพธิ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
1029 เด็กชายสมบูรณ์   แซ่โอ๊ว 65 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
1030 เด็กชายสมพงษ์   ใจเดียว 88 ม.8 บ.บ้านใหม่ ซ.- ถ.- ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1031 นายสมพร   สักจันทร์ 52 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170077620063 กำลังดำเนินการ 
1032 เด็กชายสมภพ   บุญถนอม 4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000854324836 กำลังดำเนินการ 
1033 นายสมภพ   หวั่นเส้ง 32 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1034 เด็กชายสมภาร   นาสารีย์ 66 ม.18 บ.กลาง ซ. ถ. ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
1035 เด็กชายสมศักดิ์   ชุมแสง 145/9 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1036 เด็กชายสมศักดิ์   สมานดวง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130กำลังดำเนินการ 
1037 เด็กชายสมศักดิ์   ทองพันธ์ 188 ม.8 บ.ไม่ทราบ ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1038 เด็กหญิงสมหญิง   บุหงา 117 ม.4 บ.สะพานสอง ซ. ถ. ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
1039 เด็กชายสมหมาย   เจริญสุข 134/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1040 เด็กชายสมาวรรธน์   สมุทรผ่อง 38 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140กำลังดำเนินการ 
1041 เด็กชายสมเกียรติ   ปากอ่อน 52/2 ม.10 บ.บ้านโคกค่าย ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1042 เด็กชายสมเกียรติ์   พม่า 119/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1043 เด็กชายสมเจตน์   เชาว์รักษ์ 246/1 ม.13 บ.หนองกรานต์ ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1044 เด็กชายสมเดช   มะสัน 43 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 901500822627020 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1045 เด็กชายสรธัญ   โมรายันต์ 270 ม.10 บ.บ้านปากปิง ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1046 เด็กชายสรนันท์   ภาคภูมิ 45 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190กำลังดำเนินการ 
1047 เด็กชายสรพงษ์   อุตรา 32 ม.18 บ.บุ่งหวาย ซ. ถ. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
1048 เด็กชายสรวิชญ์   จิตวิริยะ 128/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140  กำลังดำเนินการ 
1049 เด็กชายสรวิศ   ขุนไชย 288 ม.5 บ.บ่อสน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1050 เด็กชายสรศักดิ์   สร้อยสน 188/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 8311008-3596-6013 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394