รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1101 เด็กหญิงสุกานดา   ขุนเศษ 8 ม.16 บ.บ้านคลองน้ำเค็ม ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1102 เด็กชายสุขวัฒน์   สุขวิทย์ 80 ม.4 บ.บ้านลาหงา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1103 เด็กชายสุขสำราญ   สามทอง 146 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1104 เด็กหญิงสุชาดา   พวงทอง 82/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
1105 เด็กชายสุชานันท์   เบญญาบุษกร 49 ม.23 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1106 เด็กชายสุดสาคร   เสมพูน 104/1 ม.3 บ.ย่านยาว ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
1107 เด็กหญิงสุดาพร   สุวรรณวิสุทธิ์ 60 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170กำลังดำเนินการ 
1108 เด็กหญิงสุดาพร   ปัญยะจิตร 97/1 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1109 เด็กหญิงสุดารัตน์   หยังหลัง 121/3 ม.2 บ.ราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120081-6988115 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1110 เด็กหญิงสุดารัตน์   พัฒนพงษ์ 135/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1111 เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วประสพ 14 ม.3 บ.ตะเคียนงาม ซ. ถ. ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 85120  กำลังดำเนินการ 
1112 เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองปราบ 75 ม.8 บ.โคกเมา ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 931500856281573 0878360803 กำลังดำเนินการ 
1113 เด็กหญิงสุทธิกานต์   เพ็งเผา 39/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
1114 เด็กชายสุทธิชัย   นาคาม้วนหาง 482/3 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1115 นายสุทธินันท์   แดงกุล 484 ม.1 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1116 เด็กชายสุทธินันท์   รื่นเริง 40 ม.2 บ.สวนหลวง ซ. ถ. ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
1117 เด็กชายสุทธินัย   แก่นอินทร์  - ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000กำลังดำเนินการ 
1118 เด็กชายสุทธิพงค์   หนูแจ้ม 135 ม.5 บ.เกาะทัง ซ. ถ. ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
1119 นายสุทธิพงศ์   ทองดี 25 ม.3 บ.ดง ซ. ถ. ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
1120 เด็กชายสุทธิพงษ์   ดาบเขียว 46 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1121 เด็กชายสุทธิรัก   พันธ์คำ 58 ม.1 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
1122 เด็กชายสุที   ใจมั่นคง 56/1 ม.10 บ.- ซ.สุวรรณศร ซอย 2 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000085-762-8911  กำลังดำเนินการ 
1123 เด็กหญิงสุธาทิพย์   ดิษฐาพร 48/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 902300872909225 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1124 เด็กชายสุธิเดช   เชื้อดี 59/2 ม.7 บ.ทุ่งประทุน ซ. ถ. ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1125 เด็กชายสุนทร   ยีกาเดียก 248 ม.6 บ.บ้านหัวทาง ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394