รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1151 เด็กชายสุพัฒน์พงศ์   มุสิกขะพันธ์ 194 ม.5 บ.ปลักแรด ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 9115009-0873-2792 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1152 เด็กหญิงสุภัสสร   แก้วมณี 46 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1153 เด็กหญิงสุภาวดี   ฤทธิสาร 101/2 ม.6 บ.อ้อมช้าง ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
1154 เด็กหญิงสุภาวรรณ   ไตรโภค 129/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1155 เด็กชายสุรชัย   องศารา 253 ม.2 บ.บ้านหัวควน ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1156 นายสุรชัย   โกสุ่ย ๒๘ ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1157 เด็กชายสุรชัย   โกมลจรูญ 1/12 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1158 นายสุรชัย   บุญมี - ม.11 บ.บ้านสวนหม่อน ซ.- ถ.- ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120  กำลังดำเนินการ 
1159 นายสุรยุทธ   สองเมือง 437 ม.12 บ.บ้านในเมือง ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1160 เด็กชายสุรศักดิ์   ตะวงษา 39 ม.10 บ.ดงน้อย ซ. ถ. ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120  กำลังดำเนินการ 
1161 เด็กชายสุรศักดิ์   ภูนอก 243 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1162 เด็กชายสุรสิทธิ์   แก้วหอม 58 ม.7 บ.บ้านคะนา ซ.- ถ.- ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
1163 นายสุรสีห์   สุวรรณคีรี 3/84 ม.5 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 074-337270 กำลังดำเนินการ 
1164 เด็กชายสุรัตน์   ทาเครือ 2/3 ม.9 บ.บ้านมะเกลือ ซ. ถ. ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60230  กำลังดำเนินการ 
1165 นางสาวสุรัสวดี   ตันสกุล 106 ม.4 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1166 เด็กชายสุริยัน   เชียวขำ 103 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1167 เด็กชายสุรเกียรติ   สมาจุน 3 ม.1 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 9112008-4691-6808 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1168 เด็กชายสุลัยมาน   มูสอ 60/1 ม.5 บ. 0 ซ.0 ถ.0 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150กำลังดำเนินการ 
1169 นางสาวสุวนันท์   กุลอ้น 40 ม.12 บ.บ้านเนินแมงเม่า ซ.- ถ.- ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1170 นางสาวสุวรรณดี   อาดำ 22/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.แขวงแสนแสบ ต.แขวงแสนแสบ อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1171 เด็กชายสุวรรณภูมิ   ไทรงาม 42 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
1172 เด็กหญิงสุวรรณา   แทนเทือก 122/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1173 เด็กหญิงสุวรรณี   อ่อนน้อม 46/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1174 เด็กชายสุวิทย์   วิไลเลิศ - ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1175 เด็กชายสุวิทย์   ดวงสุวรรณ 189/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396