รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1151 เด็กชายอนิรุฒน์   พวกอิ่ม 14/2 ม.1 บ.ท่าเดื่อ ซ. ถ. ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
1152 นายอนิรุต   สง่าบ้านโคก 23 ม.3 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1153 นายอนิรุทธ์   นุตวัฒน์ 279 ม.7 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1154 เด็กหญิงอนิสรา   มะเสาะ 160/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือำ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220063-7671308 กำลังดำเนินการ 
1155 เด็กชายอนุกูล   ภิรมมิ 82 ม.13 บ.ปางเจริญ ซ. ถ. ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
1156 นายอนุชา   บุญนิยม 537 ม.1 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1157 เด็กชายอนุพงศ์   สมสวาท 69 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1158 เด็กชายอนุพงษ์   เสื้อทอง 57 ม.2 บ.ตระเวง ซ. ถ. ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 322300986041339  กำลังดำเนินการ 
1159 เด็กชายอนุภาพ   อยู่เด็น 196 ม.5 บ.บ้านแหลมปอ ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
1160 เด็กชายอนุมัติ   ปาทาน 286/1 ม.2 บ.ท่าเรือ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120080-3953605 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1161 เด็กชายอนุรักษ์   ศรีระพุก 17 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1162 เด็กชายอนุวัฒน์   พุ่มพฤกษฺ์ 72 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
1163 เด็กชายอนุวัฒน์   แก้วกล้า 80 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
1164 เด็กชายอนุวัฒน์   ทิพย์เวชน์ 460 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
1165 นายอนุวัฒน์   จันทรชิต 20 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1166 เด็กชายอนุวัตร   อนันตพงศ์ 19 ม.8 บ.บ้านม่วงหวาน ซ.- ถ.- ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000กำลังดำเนินการ 
1167 เด็กชายอนุศิษฎ์   สมอาษา 179 ม.5 บ.ชะโงม ซ.- ถ.- ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000621671202 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1168 เด็กชายอนุสรณ์   รอดเริง 65/4 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120092-5755284 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1169 เด็กชายอนุสรณ์   นาคสง่า 309 ม.11 บ.บ้านห้วยมะพร้าว ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1170 นายอนุสรณ์   บุญณะ 128/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1171 นางสาวอนุสรา   มะหมาด 272 ม.11 บ.บ้านห้วยมะพร้าว ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1172 เด็กชายอนุสิทธิ์   สุขเกษม 194 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-5997526 กำลังดำเนินการ 
1173 นายอภิชัย   จุลนวล 139 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1174 นายอภิชาต   หวันสู 300 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1175 นายอภิชาติ   วิเชียรสรวง 209 ม.2 บ. เจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384