รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1226 เด็กชายอนุศิษฎ์   สมอาษา 179 ม.5 บ.ชะโงม ซ.- ถ.- ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000621671202 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1227 เด็กชายอนุสรณ์   รอดเริง 65/4 ม.3 บ.ทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120092-5755284 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1228 เด็กชายอนุสรณ์   นาคสง่า 309 ม.11 บ.บ้านห้วยมะพร้าว ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1229 นายอนุสรณ์   บุญณะ 128/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1230 นางสาวอนุสรา   มะหมาด 272 ม.11 บ.บ้านห้วยมะพร้าว ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1231 เด็กชายอนุสิทธิ์   สุขเกษม 194 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-5997526 กำลังดำเนินการ 
1232 นายอภิชัย   จุลนวล 139 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1233 นายอภิชาต   หวันสู 300 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1234 นายอภิชาติ   วิเชียรสรวง 209 ม.2 บ. เจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1235 เด็กชายอภิชาติ   ยูโถ้ย 92 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ. ระนอง 85130กำลังดำเนินการ 
1236 เด็กหญิงอภิญญา   บัวบุตร 49/10 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1237 เด็กชายอภินัทธ์   มาอยู่ 35/4 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
1238 นายอภินันท์   เอ็มเล่ง 480 ม.2 บ.บ้านปากละงู ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1239 นายอภิรักษ์   สงนุ้ย 79/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1240 เด็กชายอภิรักษ์   อะนุสินธ์ 24/16 ม.11 บ.คลองสาม ซ. ถ. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1241 เด็กชายอภิวัชญ์   ดีรักษา 49 ม.6 บ.บ้านศรีเมืองชุม ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150กำลังดำเนินการ 
1242 นายอภิวัฒน์   จันทร์เพชร 155 ม.10 บ.บ้านห้วยไทร ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1243 เด็กชายอภิวัฒน์   ขอนทอง 95 ม.1 บ.บ้านบึงพิไกร ซ.- ถ.- ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110กำลังดำเนินการ 
1244 เด็กชายอภิวัฒน์   ส่งลอยลิบ 182/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
1245 เด็กหญิงอภิสรา   อินหนองอาจ 18/6 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1246 เด็กชายอภิสิทธิ์   ด้ามทอง 10/4 ม.8 บ.บ้านทุ่งใหญ่ ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1247 นายอภิสิทธิ์   ขุนฤทธ์เอียด 126 ม.1 บ.บ้านทุ่งไหม้ ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1248 เด็กชายอภิเชษฐ์   ถึงปัดชา 166 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
1249 นายอภิเดช   อรินต๊ะทราย 599 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1250 เด็กชายอมร   หนิหีม 51/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396