รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
126 เด็กหญิงจิตรา   ทวีโชติ 22 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
127 เด็กชายจิรกิตณ์   สิงห์อินทร์ 45 ม.3 บ.ช่องไทร ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
128 เด็กชายจิรพนธ์   วารีมานะ 155/2 ม.18 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
129 เด็กชายจิรพัทธ์   ปะจีน 44/1 ม.7 บ.บ้านคะนา ซ.- ถ.- ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
130 เด็กหญิงจิรภา   โตเทียบ 28/ุ6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
131 เด็กชายจิรวัฒน์   หัดหมัด 47/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
132 เด็กชายจิระพงศ์   กานดา 136 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 601200877083506 กำลังดำเนินการ 
133 เด็กหญิงจิรัชญา   ดอกบัว 174/2 ม.2 บ.ไร่เหนือ ซ.- ถ.- ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
134 เด็กหญิงจิราพร   เกาะเกิด 22/1 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
135 เด็กชายจิรายุส   กรการุณการ 417/10 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
136 เด็กหญิงจิราวรรณ   มนตรีวงค์ 14 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 0กำลังดำเนินการ 
137 เด็กชายจีรกฤต   หน่องพงษ์ 3/13 ม.- บ.- ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
138 เด็กชายจีรพงษ์   แก้วทอง 251 ม.3 บ.บ้านควน ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
139 เด็กชายจีรพัฒน์   ยวงมะณี 19 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120  กำลังดำเนินการ 
140 เด็กชายจีรวัฒน์   ชื่นจิตร 49 ม.10 บ.พนดิน ซ. ถ. ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140  กำลังดำเนินการ 
141 นายจีรศักดิ์   เดชสมัน 22 ม.6 บ.เกตรี ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
142 นายจีระศักดิ์   กรดมาก 1/9 ม.- บ.พิมาน ซ.- ถ.เรืองฤทธิกูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
143 เด็กชายจีเอส   ประสพสุข 288/6 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701900833176650 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
144 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   ด้วงแดง 172/1 ม.9 บ.ราวปลา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120080-7210902 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
145 เด็กหญิงจุฬารัตน์   สิงห์ไทย 176 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230กำลังดำเนินการ 
146 เด็กชายจุ้น   ประมงกิจ 1/68 ม.2 บ.บ้านเกาะช้าง ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000077880014 กำลังดำเนินการ 
147 เด็กชายจเด็ด   นาขาว 13 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
148 เด็กชายชณากรณ์   ยิ้มนวล 222 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
149 เด็กชายชนกัณฑ์   ทิพย์นรากุล 9/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130091-4597710 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
150 เด็กชายชนนิยม   ผลแก้ว 13 ม.- บ.- ซ. ถ.- ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396