รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1476 นายกลวัชร   สันตรีเพรช 69/2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300970764947  กำลังดำเนินการ 
1477 นายกลวัชร   จูมะโรง 66 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300809231976  กำลังดำเนินการ 
1478 นายกลสกรณ์   เพียสา 224/17 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000826873138 กำลังดำเนินการ 
1479 นางสาวกวิสรา   ดวงสร้อย 9/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200811348480 กำลังดำเนินการ 
1480 นายกษิดิศ   ผดุงทรัพย์ 113/19 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000867395545  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1481 นายกองทัพ   สมเชื้อ 157 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 261300850925870  กำลังดำเนินการ 
1482 นางสาวกัญญาณัฐ   พงษ์เพ็ชร 123/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1483 นางสาวกัญญาณัฐ   โนสี 75 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000086-6569040 กำลังดำเนินการ 
1484 นางสาวกัญญาพร   กันทจร 159/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200948299739 กำลังดำเนินการ 
1485 นางสาวกัญญาพร   ใจเย็น 54 ม.4 บ.ดอกบัว ซ. ถ. ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
1486 นางสาวกัญญาพัชร   โนนรุ่งเรือง 201 ม.3 บ.หวายเหนือ ซ. ถ. ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
1487 นางสาวกัญญาภัค   ลาดนอก 110 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 541200904306510  กำลังดำเนินการ 
1488 นางสาวกัญญารัตน์   จั่นติ๊บ 149 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350097-9699050 กำลังดำเนินการ 
1489 นางสาวกัญญารัตน์   คงแสงศร 29 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 181800935076063  กำลังดำเนินการ 
1490 นางสาวกัญญารัตน์   ศรีสวัสดิ์ 19 ม.- บ.- ซ.- ถ.เอมอรอุทิศ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000847107169 กำลังดำเนินการ 
1491 นางสาวกัญญารัตน์   พวงมาลัย 5 ม.1 บ.ทุ่งศาลา ซ.- ถ.- ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600884066080  กำลังดำเนินการ 
1492 นางสาวกัญญารัตน์   พรหมเกิด 31/21 ม.2 บ.- ซ.- ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000620514293 กำลังดำเนินการ 
1493 นางสาวกัญญารัตน์   คงกิ้ม 64/3 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1494 นางสาวกัญญาวีร์   ชุมบรรพต 84 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 811600810913495  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1495 นางสาวกัญญ์วรา   เอี่ยมฤทธิ์ 182 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110097-9370280 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1496 นายกันตพงษ์   รำมณี 409 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000857243156  กำลังดำเนินการ 
1497 นายกันต์ธง   คงวิลาวัณย์ 78 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100935304253 กำลังดำเนินการ 
1498 นางสาวกันยามล   หนูรักษ์ 199/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160082-2797251 กำลังดำเนินการ 
1499 นางสาวกันยารัตน์   แก้วยัง 42/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130089-0610452 กำลังดำเนินการ 
1500 นายกัมปนาท   คงกระจ่าง 55 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500866731776 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385