รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1576 นางสาวกันยารัตน์   แก้วยัง 42/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130089-0610452 กำลังดำเนินการ 
1577 นายกัมปนาท   คงกระจ่าง 55 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500866731776 กำลังดำเนินการ 
1578 นายกัมพล   เมืองประดิษฐ์ 159 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-1636546 กำลังดำเนินการ 
1579 นางสาวกัลยา   โคตรอาษา 34/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100955219994  กำลังดำเนินการ 
1580 นางสาวกัลยารัตน์   ชุมภู 93/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 503400835154043  กำลังดำเนินการ 
1581 นางสาวกาญจนา   หมื่นมะโน 24 ม.9 บ.วังสะแกงใต้ ซ.- ถ.- ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120086-1856485 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1582 นางสาวกาญจนา   กันทะ 115 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350091-3068108 กำลังดำเนินการ 
1583 นางสาวกาญจนา   จูแวน 130/2 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
1584 นายกาญจนา   สุยะนวล 167 ม.11 บ.ป่าเวียง ซ.7 ถ.- ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 522400890708452  กำลังดำเนินการ 
1585 นางสาวกานต์ธิดา   สมมุ้ง 35/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130กำลังดำเนินการ 
1586 นางสาวการะเกศ   สอาดสิทธิ์ 18/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140087-5172733,085-4067450 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1587 นายการุณย์   ปู่หล้า 255 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
1588 นายกาวินท์   ขัตธรรมศรี 3/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140กำลังดำเนินการ 
1589 นายกำพล   อิตุพร 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1590 นายกิจติชัย   แซ่จ๋าว 12 ม.11 บ.สามเหลี่ยม ซ. ถ. ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110  กำลังดำเนินการ 
1591 นายกิจวิพัฒน์   บุญเกิด 147 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000835520709  กำลังดำเนินการ 
1592 นายกิตติกวิน   ปาปวน 7 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600871798650 กำลังดำเนินการ 
1593 นายกิตติชัย   สมใจ 17 ม.11 บ.กิ่วแก้ว ซ. ถ. ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150  กำลังดำเนินการ 
1594 นายกิตติชัย   สีวิไชย 20 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1595 นายกิตติธัช   ขาวช่วง 41/1 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771400989182873  กำลังดำเนินการ 
1596 นายกิตตินันท์   ปัญญา 10 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1597 นายกิตติพงศ์   สารขาว 20/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 0827607761   กำลังดำเนินการ 
1598 นายกิตติพงศ์   เจนยุทธนา 309 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500875525405 กำลังดำเนินการ 
1599 นายกิตติพงษ์   ธรรมสอน 44 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000084-4222404 กำลังดำเนินการ 
1600 นายกิตติพงษ์   บือพอ 169 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396