รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1601 นายจักกฤษณ์   เถื่อนวงษ์ 21 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-5063596 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1602 นายจักรกฤษ   ปัญญาศิริวัฒน์ 14/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300911077300  กำลังดำเนินการ 
1603 นายจักรกฤษณ์   สัญโญ 61/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220082-1807001 กำลังดำเนินการ 
1604 นายจักรพงษ์   อิ่นแก้ว 115 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 521600616686310 กำลังดำเนินการ 
1605 นายจักรพงษ์   ศรีบุญเรือง 157 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300871754257 กำลังดำเนินการ 
1606 นายจักรพรรณ   บุญทา 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1607 นายจักรพันธ์   เข็มแก้ว 209 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500867305096  กำลังดำเนินการ 
1608 นายจักรพันธ์   พลประอินทร์ 188/28 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100857096509  กำลังดำเนินการ 
1609 นายจักรพันธ์   วีระเผ่า 15/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
1610 นายจักรพันธ์   โคกลือชา 198 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1611 นายจักรพันธ์   โคกลือชา 198 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1612 นายจักราชัย   ทรงเจริญกุล 202 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120093-3068207 กำลังดำเนินการ 
1613 นายจัตุพล   ชูจันทร์ 15 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190  กำลังดำเนินการ 
1614 นางสาวจันจิรา   อนันต๊ะ 54/167 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200871851128  กำลังดำเนินการ 
1615 นางสาวจันทนิภา   จันต๊ะหอม 39 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120093-1950682 กำลังดำเนินการ 
1616 นางสาวจันทรัตน์   กรเกษม 34/2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241500944158750  กำลังดำเนินการ 
1617 นางสาวจันทร์จิรา   อภิวัน 9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120081-5888059 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1618 นางสาวจันทร์สวย   ปุลา 60 ม.7 บ.ป่ายางงาม ซ.8 ถ.- ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 5022008571167042  กำลังดำเนินการ 
1619 นางสาวจันทร์เพ็ญ   คนซื่อ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. 0838638685  กำลังดำเนินการ 
1620 นางสาวจันทิมา   ชิตจุ้ย 89 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
1621 นางสาวจันทิมา   แก้วดี 58 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32160 กำลังดำเนินการ 
1622 นางสาวจันทิมา   ประเคนทอง 138 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500894273412 กำลังดำเนินการ 
1623 นางสาวจันทิรา   รอดวีระ 447 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 581100902072216 กำลังดำเนินการ 
1624 นายจาย   ลุงหลู่ 102 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800947351240  กำลังดำเนินการ 
1625 นายจายก่อ   จะเสือ 460 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 085-7183159 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386