รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1676 นายจารุทัศน์   จินดาประภาพร 2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140093-2710664  กำลังดำเนินการ 
1677 นายจารุพงศ์   หอมวัน 300 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 22160 กำลังดำเนินการ 
1678 นางสาวจารุวรรณ   ศรีพัญญะ 85/136 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210กำลังดำเนินการ 
1679 นางสาวจารุวรรณ   อนันท์ 53 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600892612116  กำลังดำเนินการ 
1680 นางสาวจารุวรรณ   วงค์ตาเขียว 187 ม.8 บ.สามหลัง ซ.- ถ.- ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600829324051  กำลังดำเนินการ 
1681 นายจารุวัฒน์   อิ่มเรือง 1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200819304088 กำลังดำเนินการ 
1682 นายจิณณ์จิรัฎฐ์   ปาระมีศรี 30/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000092-5509341 กำลังดำเนินการ 
1683 นางสาวจิดาภา   สุ่มอิ่ม 174/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000874112014 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1684 นายจิตตินัฎฐ์   พ้องพงษ์ศรี 437 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
1685 นายจิตรกร   ทับทิมฉาย 279 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000985062697  กำลังดำเนินการ 
1686 นางสาวจิตรกัญญา   แซ่ย่าง 48/พ ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160084-3807837 กำลังดำเนินการ 
1687 นายจิตรภณ   แซ่ว้าง 16/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160กำลังดำเนินการ 
1688 นางสาวจิตรา   กันทะวงค์ 176/2 ม.1 บ.กู่เสือ ซ.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400883038928  กำลังดำเนินการ 
1689 นางสาวจิตลดา   เพ็ชรไทย 74/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1690 นางสาวจินดารัตน์   แสงดาว 87 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800821937280  กำลังดำเนินการ 
1691 นายจิม   เจียเจริญ 455/308 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100835659977  กำลังดำเนินการ 
1692 นายจิรทีปต์   วะภา 199/100 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100087-0599736 กำลังดำเนินการ 
1693 นายจิรพงษ์   พันธ์วงษ์ 72/17 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120085-8174657 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1694 นายจิรพงษ์   แซ่ลี 91 ม.9 บ.ห้วยหาน ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310กำลังดำเนินการ 
1695 นายจิรพล   ประเสาร์ 144 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
1696 นายจิรพัส   ระวังการ 73/14 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200892385220 กำลังดำเนินการ 
1697 นายจิรภัทร   พัดชื่น 4/1 ม.15 บ.- ซ. ถ. ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1698 นางสาวจิรวรรณ   วรรณโอทอง 21/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
1699 นายจิรวัฒน์   มาอุบล 134/2 ม.02 บ.- ซ.เขาน้อยร่วมใจ ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000907353136 กำลังดำเนินการ 
1700 นายจิระพล   ปัสจันทร์ 39 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394