รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1851 นางสาวชุติมา   แซ่กือ 99/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 631600860899935 กำลังดำเนินการ 
1852 นางสาวชุติมา   เรืองศรี 114/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 221600907811574  กำลังดำเนินการ 
1853 นางสาวชุติมา   เครือหลี 81/14 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจริญสุข ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1854 นางสาวซอฟาร์   ดอเลาะหมิ๊ 148 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 951200-8282-54057 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1855 นายซารีฟ   อูมา 35/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-8628-96042 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1856 นายซุกรี   นิสาและ 32 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 911400914297061 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1857 นายซูดิง   สาแล 84 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 962100913168553 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1858 นายซูฮัยมี   สะแลแม 183/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000080-7108044  กำลังดำเนินการ 
1859 นายฌาณวิทย์   อินต๊ะมี 107 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140053-507060 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
1860 นางสาวญาณิศา   สายประทุม 55/40 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
1861 นางสาวญาดา   ลุงคำ 3/ช ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500871743613  กำลังดำเนินการ 
1862 นายญานันท์   พวงมาลัย 802 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300833035575  กำลังดำเนินการ 
1863 นายฐากร   แก้วศรีจันทร์ 4 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180093-6144014  กำลังดำเนินการ 
1864 นายฐากูรศิลป์   วิริยะ 144 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190087-5003598 กำลังดำเนินการ 
1865 นางสาวฐาปณีย์   พรหมแก้ว 9/11 ม.00 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000907053046 กำลังดำเนินการ 
1866 นายฐิฏฏิณัณฑ์   อุทธิสินธุ์ 30/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200819981659  กำลังดำเนินการ 
1867 นายฐิตวัฒน์   เครือสุวรรณ์ 151 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400931501314 กำลังดำเนินการ 
1868 นางสาวฐิติมา   วิทิน 108 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800840455463  กำลังดำเนินการ 
1869 นางสาวฐิติมา   บุญเรือง 45/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220089-5594696 กำลังดำเนินการ 
1870 นางสาวฐิติมา   มณีโชติ 10/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000087-1174292 กำลังดำเนินการ 
1871 นายฐิติรัฐ   บินตำมะหงง 144 ม.- บ.- ซ.- ถ.ภูมินารถภักดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
1872 นายฐิติวัฒน์   เมียเชกู่ 109 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000956988186 กำลังดำเนินการ 
1873 นางสาวฐิติศรี   เกิดมี 56/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150089-6082911 กำลังดำเนินการ 
1874 นายฐิติสรณ์   นันตา 114 ม.4 บ.คือเวียง ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
1875 นางสาวฒิฎิญากร   คันทรง 12 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182400988505892  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396