รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2076 นายธนวุฒิ   สาฟูวงศ์ 87/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 521500841553077 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2077 นายธนะพงษ์   ทิศฟองดี 25 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-8063005 กำลังดำเนินการ 
2078 นายธนะสาน   ต่ายเนาว์คง 55 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200827614029  กำลังดำเนินการ 
2079 นางสาวธนัชพร   นพยุท 6 ม.- บ.- ซ.2 ถ.- ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 241100835859871 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2080 นายธนัญชัย   สาครสิริพัฒน์ 15 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100875609546 กำลังดำเนินการ 
2081 นายธนัท   ศรีบุ 123 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190092-9623600 กำลังดำเนินการ 
2082 นายธนัทชัย   สิทธิราช 234/34 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000858631150  กำลังดำเนินการ 
2083 นายธนากร   ไชยบุตร 2 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
2084 นายธนากร   พลลุน 333/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000806764167  กำลังดำเนินการ 
2085 นายธนากร   ชัยธิเลิศ 120/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600880257064 กำลังดำเนินการ 
2086 นายธนากร   คงนิล 66/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2087 นายธนากร   ยวงสุวรรณ 63/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200913025427 กำลังดำเนินการ 
2088 นายธนากรณ์   สมหวาน 56/7 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170098-5377396 กำลังดำเนินการ 
2089 นายธนาคม   บุญเรือง 34/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2090 นายธนานนท์   แซ่ย่าง 143 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
2091 นางสาวธนาภรณ์   คุมรัตน์ 53 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2092 นางสาวธนาภรณ์   แจ้งพร 53 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300985057899  กำลังดำเนินการ 
2093 นายธนายุทธ   พรมมา 32/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120088-8523728 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2094 นายธนายุทธ   สุขเขต 31 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181700909095998  กำลังดำเนินการ 
2095 นายธนารักษ์   ทองมูล 226/411 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000898542256 กำลังดำเนินการ 
2096 นายธนาวุฒิ   โสมนัส 112/107 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000815306359 กำลังดำเนินการ 
2097 นายธนาวุฒิ   นิติเกษมสมบัติ 175 ม.4 บ.ขุนกำลัง ซ. ถ. ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140  กำลังดำเนินการ 
2098 นายธนาศักดิ์   ทองมี 100/22 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000861546802 กำลังดำเนินการ 
2099 นายธนิตศักดิ์   รื่นเกษร 17 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 161400868018392 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2100 นายธนโชติ   จันทร์ศร 337 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396