รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2126 นายธันย์ณธร   วงษ์คำ 21/12 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 182400874150699  กำลังดำเนินการ 
2127 นายธาริน   จันทร์เกตุ 39/2 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 0620474351   กำลังดำเนินการ 
2128 นางสาวธาริษา   สาวหยุด 249/2 ม.04 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 22160 กำลังดำเนินการ 
2129 นางสาวธิดาพร   ศรีสุธรรณ 48/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600862665146  กำลังดำเนินการ 
2130 นางสาวธิดารัตน์   สุพรรณ์ 8/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 5025008289811300  กำลังดำเนินการ 
2131 นางสาวธิดารัตน์   ชวลิต 137/7 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
2132 นายธิติพงษ์   อนุรักษ์วนภูมิ 111 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
2133 นางสาวธิติยา   คำหมื่นยอง 19 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160091-7241011 กำลังดำเนินการ 
2134 นายธีธัช   ศิรินาม 175 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100902746964  กำลังดำเนินการ 
2135 นายธีรชัย   ปู่วัง 313 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400980821255 กำลังดำเนินการ 
2136 นายธีรณัท   ตลับเงิน 24 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300861249537  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2137 นายธีรพงษ์   จินดารักษ์ 29 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000098-0385786 กำลังดำเนินการ 
2138 นายธีรพงษ์   หมายจริง 25 ม.5 บ.ทุ่งต้นศรี ซ.- ถ.- ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120093-3147648 กำลังดำเนินการ 
2139 นายธีรพล   น้อยปินตา 126 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240087-9230686 กำลังดำเนินการ 
2140 นายธีรพล   โว่ยแม้ 22 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  กำลังดำเนินการ 
2141 นายธีรพันธ์   กวินวาณิช 182 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 33240089-8301016 กำลังดำเนินการ 
2142 นายธีรภัทร   ต่อวงศ์ 380/15 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100992954526  กำลังดำเนินการ 
2143 นายธีรยุทธ   ชื่นอารมย์ 65 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110080-0087667 กำลังดำเนินการ 
2144 นายธีรวัฒน์   ปามาละ 115 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140กำลังดำเนินการ 
2145 นายธีรวัฒน์   แสงหิรัญ 8/245 ม.6 บ.- ซ.17 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700817741528  กำลังดำเนินการ 
2146 นายธีรศักดิ์   โพวิ 42/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120091-5965652 กำลังดำเนินการ 
2147 นายธีรศักดิ์   เทียนรุ่งแสง 23 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250  กำลังดำเนินการ 
2148 นายธีระพงศ์   ภูวนะเสถียรฐ์ 177 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2149 นายธีระพนธ์   ปินตา 59/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
2150 นายธีระยุทธ์   ริยาคำ 160/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000857993731 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396