รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2176 นายนพรินทร์   ไทยธรรม 22/4 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240085-9126573 กำลังดำเนินการ 
2177 นายนภสินธุ์   เจริญเมือง 14/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200827610682  กำลังดำเนินการ 
2178 นางสาวนภัสสร   งานดี 84 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000087-9218086 กำลังดำเนินการ 
2179 นางสาวนภัสสร   ศรีจันทร์ 28/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100624548515 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2180 นางสาวนภา   แซ่เฮ่อ 42 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170กำลังดำเนินการ 
2181 นางสาวนภาภรณ์   แก้วสาย 23/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000846756500  กำลังดำเนินการ 
2182 นางสาวนภารัตน์   แย้มศรี 66/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000867582763  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2183 นายนรภัทร   วชิรธนากร 432/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000912254457  กำลังดำเนินการ 
2184 นายนรากร   บ่อม่วง 161 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811200878892928  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2185 นายนราธร   ผอบทอง 43/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300867693924  กำลังดำเนินการ 
2186 นายนราธิป   กระต่ายทอง 49 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300631407217  กำลังดำเนินการ 
2187 นายนราวิชญ์   กันมินทร์ 7 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130  กำลังดำเนินการ 
2188 นายนราวิชญ์   กัมมินทร์ 7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300875899013  กำลังดำเนินการ 
2189 นายนราศักดิ์   หิมพานต์ 186 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2190 นายนรินทร์   สุริเยศตระกูล 164/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100878411011 กำลังดำเนินการ 
2191 นายนรินทร์   แซ่ว้าง 16 ม.3 บ.ป่าหวาย ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 631600613728688 กำลังดำเนินการ 
2192 นางสาวนริศรา   อุ่นใจ 135/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 510000827621753  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2193 นายนรเสฎฐ์   สิทธิพัฒน์กำธร 109/2 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100841709945  กำลังดำเนินการ 
2194 นายนฤชา   ดวงพันตรี 69 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300859913871  กำลังดำเนินการ 
2195 นายนฤดม   กวางทอง 32 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110087-1205062 กำลังดำเนินการ 
2196 นายนฤดล   ทองปันดี 9/1 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600929515047  กำลังดำเนินการ 
2197 นางสาวนฤพร   ม่วงงาม 73 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120087-1212409 กำลังดำเนินการ 
2198 นายนฤพล   พูลผล 87/31 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300837619437 กำลังดำเนินการ 
2199 นายนฤพันธ์   พันธ์ปาน 71/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130061-2319839  กำลังดำเนินการ 
2200 นางสาวนฤมล   สันติเจริญชัย 129/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200097-9515988 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396