รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2176 นางสาวนานู   จะมู 250 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120081-1629247 กำลังดำเนินการ 
2177 นายนายกวีวัฒน์   ปั้นสังข์ 9/159 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300893980830  กำลังดำเนินการ 
2178 นายนายกิตติชาติ   ผดุงการงาน 70 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 0899999089  กำลังดำเนินการ 
2179 นายนายกิตติพัทธ์   พงศ์วรณัน 13/16/ ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000810266651  กำลังดำเนินการ 
2180 นายนายทินกร   วาทกานต์ 322 ม.1 บ.เปียงหลวง ซ. ถ. ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500985051268  กำลังดำเนินการ 
2181 นายนายธนวัฒน์   จิกิตศิลปิน 23/2 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181100989809466  กำลังดำเนินการ 
2182 นายนายธวัชชัย   บุญนาวา 47/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2183 นายนายนิธิกร   ไชยเสนา 34 ม.01 บ.บ้านวังแดง ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300876673770  กำลังดำเนินการ 
2184 นายนายปฏิภาณ   เกิดผล 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2185 นายนายพงศภัค   หวลอารมณ์ 84/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.จุน จ.พะเยา 56000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2186 นายนายพลศิริ   ดวงประทีป 339 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300931359465   กำลังดำเนินการ 
2187 นายนายภราดร   ฉายรัศมี 38/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000089-8829889 กำลังดำเนินการ 
2188 นายนายรวิพันธ์   โปต๊ะโส 86/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 52110084-8057864 กำลังดำเนินการ 
2189 นายนายวิทยา   เผ่าตัน 140 ม.7 บ.หนองหล่ม ซ. ถ. ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
2190 นายนายวีรพันธ์   สามจ้อย 69 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280080-7697902 กำลังดำเนินการ 
2191 นายนายศิวกร   ยาบัว 73 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300899510674  กำลังดำเนินการ 
2192 นายนายสมชาย   เสมอชาติ 90 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100925468172  กำลังดำเนินการ 
2193 นายนายสินชัย   เสมอใจ 29 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200929729738  กำลังดำเนินการ 
2194 นายนายอำนาจ   แผนสูง 18/1 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300879066906  กำลังดำเนินการ 
2195 นายนายเปรมศักดิ์   ธาระการ 177 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2196 นางสาวนารินทร์   กลิ่นหอม 23 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000877617640  กำลังดำเนินการ 
2197 นางสาวนารีรัตน์   ดาวแก้ว 149 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000816032181 กำลังดำเนินการ 
2198 นางสาวนารีรัตน์   แก้วนุช 19/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170กำลังดำเนินการ 
2199 นายนาวิน   อินต๊ะวงค์ 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000942214365  กำลังดำเนินการ 
2200 นายนาวิน   อวยพร 34 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110086-8202069  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388