รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2251 นางสาวนิลนารัตน์   จันทร์ศิริ 100/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220093-0515006 กำลังดำเนินการ 
2252 นางสาวนิลภา   ทราฤทธิ์ 18/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8070447 กำลังดำเนินการ 
2253 นายนิสิต   หมอนประเสริฐ 109/24 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000836271713 กำลังดำเนินการ 
2254 นางสาวนิโลบล   ศรีวิไล 293 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100870116384  กำลังดำเนินการ 
2255 นายนุชากร   แก้วรังษี 187/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000940040762 กำลังดำเนินการ 
2256 นางสาวน้ำทิพย์   ณ มหาไชย 4/23 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000092-4518203 กำลังดำเนินการ 
2257 นางสาวบงกช   อินแดง 32 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230091-4806908 กำลังดำเนินการ 
2258 นางสาวบงกช   ฉ่ำใจหาญ 9 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240089-9686439 กำลังดำเนินการ 
2259 นายบงกชกานต์   พรหมมา 16 ม.8 บ.ดงเหนือ ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120087-1879899 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2260 นายบพิตร   เกษมสุขภิญโญ 40/24 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-1211471 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2261 นายบรมวิทย์   สารบาล 157 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 351400936699330  กำลังดำเนินการ 
2262 นายบรรเจิด   ดวงทิพย์ 94/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800930498596  กำลังดำเนินการ 
2263 นายบัญชากร   ศรีตระกูล 255/110 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300815307836  กำลังดำเนินการ 
2264 นายบัญญพนต์   ศรีกอบัว 190/31 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300818903575 กำลังดำเนินการ 
2265 นายบัญฑิต   เรือนอินทร์ 21/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 531900872013101 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2266 นายบัลลังก์   ศรียาบ 14 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180081-8813488 กำลังดำเนินการ 
2267 นายบารอก๊าด   เจ๊ะแว 111/11 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
2268 นายบี   ตัน 188 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200624967861  กำลังดำเนินการ 
2269 นายบียามี   ลาหู่นะ 66/1 ม.10 บ.ห้วยไคร้ ซ. ถ. ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57200  กำลังดำเนินการ 
2270 นายบุญคำ   วรรณะชัย 16/ข ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320083-5672896 กำลังดำเนินการ 
2271 นางสาวบุญจธรรม   กลีบทับทิม 108 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-5599016 กำลังดำเนินการ 
2272 นายบุญญาวัฒน์   อยู่คง 29 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150087-0379988 กำลังดำเนินการ 
2273 นายบุญตาม   ช่างสลัก 77 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160089-9709748  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2274 นายบุญทวี   เล่าสูงเนิน 1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180094-2359022 กำลังดำเนินการ 
2275 นายบุญธรรม   เตชะยอด 132 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392