รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2276 นางสาวบุญธิดา   คชฤทธิ์ 70/ ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300836933610  กำลังดำเนินการ 
2277 นายบุญธินันท์   พลภักดิ์ 719 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800894321861  กำลังดำเนินการ 
2278 นายบุญยฤทธิ์   ทรัพย์ล้อม 32/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140089-2129573 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2279 นายบุญฤทธิ์   คำต๊ะ 71 ม.9 บ.บ้านใหม่ใน ซ. ถ. ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57120  กำลังดำเนินการ 
2280 นายบุณณรัตน   ศรีอ่อน 45 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 261100907345270  กำลังดำเนินการ 
2281 นางสาวบุณยวีร์   ขันธวิทย์ 44 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 161100874089101 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2282 นายบุรฮัน   แยะแย 5/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
2283 นางสาวบุศรา   พรมนา 36/5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
2284 นางสาวบุษบง   ดวงแสง 134 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 342500824617703 กำลังดำเนินการ 
2285 นางสาวบุษบา   ลอยธง 112/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180097-3165364 กำลังดำเนินการ 
2286 นายปกป้อง   จอมใจ 93 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200811803180 กำลังดำเนินการ 
2287 นายปกรณ์   จีแดง 50 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900833213954 กำลังดำเนินการ 
2288 นายปกรณ์   สูงขาว 32 ม.9 บ.ทุ่งพัฒนา ซ. ถ. ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140  กำลังดำเนินการ 
2289 นายปกรณ์ศักดิ์   อัทโธโรจน์ 429 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
2290 นางสาวปฏิญญา   สระภูมิ 270/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800861882539 กำลังดำเนินการ 
2291 นายปฏิพล   เด่นสะท้าน 31/1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500884354097  กำลังดำเนินการ 
2292 นายปฏิพัทธ์   ศรีอุดร 11/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-0883662 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2293 นายปฏิภาณ   กันทะแก้ว 117 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 502600987467502  กำลังดำเนินการ 
2294 นายปฏิภาณ   ผ่องแผ้ว 58 ม.3 บ.- ซ.- ถ. ต. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700807921459  กำลังดำเนินการ 
2295 นายปฏิภาณ   เผือกยอด 4/419 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
2296 นายปฏิภาณ   เจียยะกุล 34 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500817455549 กำลังดำเนินการ 
2297 นายปฐมพร   แก้ววงค์ 280/79 ม.3 บ.- ซ.- ถ. ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200826913540  กำลังดำเนินการ 
2298 นางสาวปฐิมาวดี   พันธ์มณี 60/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เคียนซา-พระแสง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130กำลังดำเนินการ 
2299 นายปณต   มั่นมี 11/2 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2300 นางปณิตา   แซ่วื่อ 256 ม.9 บ.หล่ายใหม่ ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394